Ansøgning om kompetencemidler

I september 2019 åbnes der igen op for den statslige kompetencefond. Du skal dog være obs på, at der er sket en del ændringer efter OK18:

Nogle af ændringerne er:
Der søges løbende hen over året (- dog tidligst 9 måneder før et kursus/forløb starter)
Der uddeles efter "først-til-mølle"-princippet af årets pulje
Der ansøges elektronisk via Fondens hjemmeside:  https://kompetenceudvikling.dk/saadan-faar-du-penge-til-din-kompetenceud...

Indenfor CO10s område kan der som udgangspunkt pr. ansøger søges op til kr. 25.000,- pr. kalenderår pr medarbejder.
Der skal være medfinansiering fra menighedsrådet (- arbejdstid og/eller økonomiske midler).

Der kan søges støtte til :
Uddannelses- og kursusgebyr; undervisningsmaterialer;
Transport (efter statens regler);
ophold.
Der støttes IKKE udgifter til vikardækning, og der gives typisk IKKE til de obligatoriske kurser eller deltagelse i Landskursus, da Menighedsrådet forventes at betale disse.

Kompetencesekretariatet har udarbejdet en oversigt, der illustreret ovenstående. Oversigten finder du her


Afregning af Time-dagpenge og rejsegodtgørelse i forbindelse med kurser

Ved deltagelse i internatkurser har man krav på at få udbetalt time- dagpenge samt at få sine rejseudgifter dækket. Satsen pr. dag er pr. 1. januar 2020 446.- kr.

Statens satser for tjenesterejser kan du finde her.

Skema til brug ved rejseafregning kan du finde her: Skema som PDF, Skema som excel-fil


Ny ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Ved et følge dette link vil du kunne læse en redegørelse om hovedelementerne i den nye lov


Åbningstider på helligdage

1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke helligdage.
Kordegnekontoret skal derfor fungere og bemandes som sædvanlig medmindre der med menighedsrådet er truffet aftale om at kontoret er lukket.


Gensidig vikarforpligtigelse
Hvorledes skal begrebet "gensidig vikarforpligtigelse" tolkes, og har det andre konsekvenser end at medarbejdere indenfor samme stillingskategori ikke afholder fste fridage på samme dage? Find svaret her.


Afregning af kørsel og andre rejseudgifter

Afregningskema findes her


Myndighedskoder
En oversigt med myndighedskoder for landets sogne og trossamfund kan du finde her


Senior- og fratrædelsesordninger.
På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside kan man finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring senior- og fratrædelsesordninger. Læs mere her.

 


E-mails på arbejdet er ikke private

Hvis du tror, at de mail, som du modtager på din e-mail-konto på arbejdet, tilhører dig, og din arbejdsgiver ikke må læse dem, så tager du fejl.
Din arbejdsgiver har nemlig lov til at overvåge og gennemgå dine e-mail, såfremt virksomheden har indført en skriftlig it/e-mail-politik, som medarbejderne forinden er blevet informeret om. Der er dog grænser for, hvor langt arbejdsgiveren må gå i sin overvågning af medarbejdernes e-mail-trafik. Det er særlig medarbejdernes private e-mail, som medarbejderne modtager på arbejdet, som er beskyttet mod arbejdsgiverens overvågning og gennemgang. Disse private e-mail er beskyttet af straffelovens brevhemmelighed. Det vil derfor være strafbart, hvis arbejdsgiveren åbner en privat e-mail. Arbejdsgiveren kan straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder. Hvis medarbejderen derimod har givet skriftligt samtykke til, at arbejdsgiveren kan overvåge og gennemgå også private e-mail, så vil det være lovligt, hvis chefen læser private e-mail. Et sådant skriftligt samtykke kan f.eks. gives, hvis medarbejderen har skrevet under på en klar og tydelig bestemmelse herom i enten ansættelseskontrakten eller personalehåndbogen.


Skærmbriller
Arbejdstilsynet har offentliggjort en vejledning om skærmarbejde.
Om skærmbriller specielt henvises til pkt. 3.2 i vejledningen Klik her


Tjenestefrihed (for tjenestemænd) Klik her 


Personalepolitik

Kirkeministeriet har sammen med de faglige organisationer udarbejdet et udkast til personalepolitik for kirkefunktionærer Klik her.

Byggeregnskaber: Klik Her