Genralforsamling i Danmarks Kordegneforening er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, normalt i 2. kvartal - og oftest i forbindelse med afholdes af årets landskursus.

Dagsorden til generalforsamlingen sendes ud til foreningens medlemmer senest 2 uger før afholdelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af to referenter
Godkendelse af dagsordenen
Bestyrelsens beretning til behandling
Regnskab for det foregående år forelægges til godkendelse
Budget for det kommende regnskabsår og herunder fastsættelse af det kommende års kontingent forelægges til vedtagelse
Valg af formand (udgår i de år, hvor formanden ikke er på valg)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter
Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Formand vælges for to år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges også for to år af gangen. Bestyrelsens medlemmer er på valg med 3 i ulige år og 4 i lige år. - Suppleanter vælges for ét år af gangen

Stillerliste til bestyrelsen