Danmarks Kordegneforening – Nordjysk Kreds


Vedtægter for Nordjysk Kreds af Danmarks Kordegneforening

Vedtaget 2. marts 2005 med ændringer af 4. marts 2009, 1. marts 2011 og 9. marts 2016.

§1 - Navn

Danmarks Kordegneforening for Nordjysk Kreds, der omfatter Aalborg Stift.

§2 - Formål

At styrke og udbygge sammenholdet mellem kredsens medlemmer samt at afholde møder og kurser af faglig og uddannelsesmæssig karakter.

§3 - Medlemmer

Medlemmer af Danmarks Kordegneforening optaget i henhold til foreningens vedtægter §3:

"Som medlem optages:

a.

Personer, der er ansat i tjenestemandsstilling under Danmarks Kordegneforenings forhandlingsområde.

b.

Personer, der er ansat i henhold til overenskomst / organisationsaftale under  Danmarks Kordegneforenings forhandlingsområde.

c.  

Personer, der er ansat med kerneopgaver som kordegn uden at være omfattet af overenskomst / organisationsaftale under Danmarks Kordegneforenings forhandlingsområde.

d.                  

Personer, der har gennemført dele af den obligatoriske uddannelse for kordegne.

e.                  

Personer, der er pernsionerede eller gået på efterløn fra en af de i pkt. a-c nævnte ansættelsesformer eller før pensionering /efterløn var berettiget til optagelse i henhold til pkt. d."

§4 - Kontingent

Danmarks Kordegneforening yder tilskud til kredsens aktiviteter. Kredsgeneralforsamlingen kan vedtage, at der opkræves et ekstra beløb fra kredsens medlemmer.

§5 - Kredsbestyrelsen

1)                 

Kredsen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer valgt blandt medlemmer iht. Danmarks Kordegneforenings vedtægter §3 pkt. a-d.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen,  idet 2 medlemmer er på valg i lige år og det/de øvrige medlem/medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

2)                 

Opstilling af kandidater til kredsbestyrelsen sker på kredsgeneralforsamlingen.

3)                 

Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

4)                 

Kredsbestyrelsen fører beslutningsprotokol over forhandlingerne og fastsætter selv sin forretningsorden.

5)                 

Kredsbestyrelsen indberetter resultatet af stedfundne valg til Danmarks Kordegneforenings sekretariat.

§6 - Kredsgeneralforsamling

1)                 

Kredsgeneralforsamlingen er kredsens højeste myndighed.

2)                 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. marts.

3)                 

Generalforsamlingen indvarsles pr. brev eller e-mail til alle kredsens medlemmer med mindst 6 ugers varsel.

4)                 

Forslag, som ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

5)                 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og skal indeholde følgende punkter:

                      a.                   Valg af referent og stemmetællere

                      b.                   Valg af dirigent

                      c.                   Godkendelse af dagsordenen

                      d.                   Kredsformandens beretning

                      e.                   Kredsregnskabet forelægges til godkendelse

                      f.                    Orientering ved tillidsrepræsentanterne

                      g.                   Valg af kandidater og suppleanter til kredsbestyrelsen

                      h.                   Valg af 2 medlemmer til kursusudvalget

                      i.                    Valg af 2 revisorer

                      j.                    Indkomne forslag

                      k.                   Opstilling af kandidat(er) til landsbestyrelsen

                      l.                    Eventuelt

§7 - Ekstraordinær generalforsamling

1)                 

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det og fremlægger skriftligt forslag til dagsordenen over for kredsformanden.

2)                 

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal holdes senest 4 uger efter kravets modtagelse.

3)                 

Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling og skal indeholde følgende punkter:

                      a.                   Valg af referent og stemmetællere

                      b.                   Valg af dirigent

                      c.                   Godkendelse af dagsordenen

                      d.                   Det, eller de forslag, der har fremkaldt den ekstraordinære generalforsamling

                      e.                   Eventuelt

§8 - Stemmeret og afstemninger

1)                 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle kredsens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

2)                 

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §10.

3)                 

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis 1 medlem kræver det.

4)                 

Valg til kredsbestyrelsen sker skriftligt. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Er der fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.

5)                 

De ikke valgte kandidater er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

§9 - Regnskab

1)                 

Regnskabet følger kalenderåret.

2)                 

Kredsens kasserer tegner kredsens bank- og girokonti. Kredsformanden og sekretær tegner i tilfælde af kassererens forfald ligeledes bank- og girokonti.

3)                 

Regnskabet revideres af de valgte revisorer.

§10 - Vedtægtsændringer

Ændringer af kredsens vedtægter kan kun finde sted, når de har vært optaget på en ordinær kredsgeneralforsamlings dagsorden og er vedtget af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, herunder også blanke.

Kredsens vedtægter skal være i overensstemmelse med "Vedtægter for Danmarks Kordegneforening" og skal godkendes af bestyrelsen for Danmarks Kordegneforening.

 

 

 

Formand: Kordegn Morten Andersen Krogh, mokm@km.dk, 60671556