Programmet for Landskurset 2019 d. 20. - 23. maj på Nyborg Strand kan du læse her.

Du kan også få en printbar version ved at klikke her

Link for tilmelding forneden

Mandag d. 20. maj  Åbningsforedrag

Michael Wagner Brautsch: Engagement og rummelighed i Folkekirken

Vi taler meget om rummelighed, fx det rummelige arbejdsmarked og den rummelige folkekirke, men rummelighed er et komplekst begreb, for hvad er det der skal gives rum til? Skal der være rum og gives plads til alle, også dem, der tænker og handler anderledes end det, der har været praksis i vores dannelse i flere hundrede år? Hvor langt vil vi tolerere religiøs og kulturel praksis, som ikke de fleste er en del af? Hvad menes der egentlig med rummelighed? For, når vi lukker nogle ind, holder vi vel også andre ude?

Vi lever i en foranderlig verden. Arbejde, fritid og familie stiller i dag store krav til os, som de mennesker vi individuelt er, og det er blevet vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen – at få hold på fundamentet og at få defineret vores fællesskaber. Det er udfordrende for de fleste, og så går det måske ud over tolerancen overfor dem, der indretter sig på andre måder.

Det handler om vores nysgerrighed og om, at være åben for det, der er anderledes. Så kom og få renset ørerne med dette både morsomme og tankevækkende foredrag, når Michael Brautsch kommer på besøg og renser ud i de værste fordomme og forestillinger om alt det, der binder os sammen, og det, der grundlæggende gør, at vi ikke forstår hinanden.

Michael Brautsch er kendt blandt danskerne som præsten i tv-eksperimentet ”Gift ved første blik”, en programrække på DR, der har kørt over skærmen i fl ere sæsoner. Michael er uddannet cand. theol. og er til daglig sognepræst ved Frederiksberg Kirke og Slotskirke og tidligere feltpræst.


Foredrag af Anders Raastrup Kristensen: Det grænseløse arbejdsliv

Mange arbejder i dag i et arbejdsliv, der er grænseløst. Vi kan arbejde alle steder og på alle tider af døgnet. Arbejdet er ikke adskilt fra vores liv. Der er mange positive ting ved det grænseløse arbejdsliv, men det rummer også nogle udfordringer, vi skal lære at håndtere, så de ikke resulterer i stress og dårlig trivsel.

I foredraget sætter Anders fokus på, hvordan vi ikke bare skal sætte grænser for vores engagement i arbejdet for at begrænse dets udbredelse til andre dele af livet. Vi skal også blive bevidste om, hvordan vi kan afgrænse vores arbejde. I det grænseløse arbejdsliv er grænserne for arbejdsopgaver og ansvarsområder uklare. Det er nødvendigt at blive bevidst om, hvad dit arbejde er, så du kan sætte grænser for dit arbejdsliv: Hvad er ikke din arbejdsopgave? Hvad skal du skal tage ansvar for?

Anders Raastrup Kristensen, ph.d., selvstændig konsulent og ekstern lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han har i mere end 10 år forsket og undervist i balance mellem familie- og arbejdsliv, ledelse af selvledende medarbejdere og strategisk ledelse.

Anders Raastrup Kristensen har skrevet bestsellerne ”Det grænseløse arbejdsliv – at lede de selvledende medarbejdere” og ”Strategisk selvledelse – ledelse mellem frihed og forretning”. I 2012 modtog han prisen for årets formidler på Copenhagen Business School. Han har mange års erfaring med foredrag og undervisning.

 

Tirsdag d. 21.maj  Kirkeministeriets ajourføringskursus

Danmarks Kordegneforening er glade for at Kirkeministeriet igen i år har sat en hel dag af til at ajourføre Landskursets deltagere indenfor de mange administrative områder, som kordegnene arbejder med, med seneste nyt indenfor nye systemer og ny lovning indenfor så forskellige emner som: Selvbetjeningsløsninger til borger.dk; nye regler om menighedsrådsvalg; OK18 implementering – ny ferielov; ny uddannelsesordning i Personregistrering; tilsyn, kvalitet og dataforordningen (GDPR) samt P-Supportforum og dets opdatering.

 

Onsdag d. 22. maj  - Temadag med otte kurser

Onsdagen byder på hele otte forskellige kurser indenfor kordegnens brede pallette af arbejdsområder:

Der kan vælges mellem følgende:

• Planlægning af tid – effektivitet på arbejdet v/ Emil Dahl-Nielsen, Wearebro

• Personalejura og persondataforordning v/ Marie Johansen

• Personregistrering – databeskyttelsesforordningen v/ Ask Anders Skovsted

• Arbejdsmiljø v/ Hans Hjerrild, FAR

• Ledelse v/ Connie Yilmaz

• Bogføring og afstemning af løn kørt i FLØS v/ LAM

• Læs, forstå og formidl et kirkeregnskab v/ Henrik Kristoffersen

• Den nye ferieaftale v/ Christa Hector, KM

 

Effektivitet i hverdagen v/ Emil Dahl-Nielsen

Lange arbejdsdage, en uoverskuelig indbakke og følelsen af at være et skridt bagud hele tiden. En af de bedste måder, at undgå disse scenarier, er at blive bedre til at være effektiv på arbejdet – og de utallige sidegevinster tæller større trivsel, mere tid til spændende opgaver og mere ro i sindet.

Effektivitet betyder ikke at løbe hurtigere, men derimod at man skal arbejde efter en række principper, der forøger produktiviteten. Det er disse principper, der vil blive behandlet.

På kurset vil du lære:

• hvordan du håndterer din uregerlige indbakke

• hvordan du optimerer dit arbejdsflow

• hvorfor multitasking er forbudt (og dumt)

• hvordan du finder og fastholder det forkromede overblik

• hvorfor du laver overspringshandlinger (og hvad du skal gøre ved det).

Underviser: Emil Dahl-Nielsen, konsulent i kommunikationsbureauet BRO

 

Personalejura – persondataforordning v/ Marie Johansen: 

Bred orientering inden for de ansættelsesretlige områder, med fokus på de relevante emner, der er aktuelle netop nu, herunder persondataforordningen, den nye ferielov og samarbejdsaftaler i folkekirken. Vi vil ligeledes komme ind på generelle emner som stillingsopslag, lønforhandling, arbejdsplanlægning og afsked – kort sagt, en gennemgang af nogle af de emner, som en kordegn kommer i berøring med i løbet af en arbejdsdag.

Underviser: Marie Johansen, Stiftsfuldmægtig, Aalborg Stift

 

Personregistrering – databeskyttelsesforordningen v/ Ask Anders Skovsted

Kurset tager udgangspunkt i situationer fra hverdagen: Hvordan håndterer vi reglerne om samtykke? Og hvilke redskaber har vi? Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen. Ifølge forordningen skal et samtykke fra den registrerede være i overensstemmelse med definitionen:

”Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.”Det er endvidere et krav, at den dataansvarlige kan påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger. Det er med andre ord den dataansvarlige, som har bevisbyrden for, at den registrerede har givet det fornødne samtykke.

Underviser: Ask Anders Skovsted, kordegn i Christianskirken i Lyngby og underviser

for Kirkeministeriet i personregistrering

 

Arbejdsmiljø v/ Hans Hjerrild, FAR​

Kurset giver et indblik i Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivnings arbejde og typiske sager. ”FAR” tilbyder alle former for konsulentydelser, herunder bl.a. konflikt-håndtering, coaching, temadage, hjælp til egen-indsatsen i form af APV mv., ude omkring i landets kirker.

Underviser: Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

 

Ledelse v/ Connie Yilmaz​

Delt i formiddagskursus for deltagere uden formel ledelse og eftermiddagskursus for ledere.

Når du skal lede medarbejdere og frivillige uden at have den formelle lederkasket

Med udgangspunkt i rapporten om ”Arbejdspladskultur i Folkekirken” fra 2018 tager workshoppen fat i nogle af konklusionerne fra rapporten om behovet for relations-skabende ledelse, fokus på kerneopgaven og behovet for værdibaseret ledelse. Vi skal indledningsvis arbejde med ledelsesrummet for lederen, når man ikke har den formelle ledelsesret. Hvad kan man? Hvad kan man ikke? Du vil opleve, at man kan bedrive en hel del ledelse som uformel leder. Vi sætter derefter fokus på to vinkler på ledelse: Forebyggende ledelse, der styrker motivation og relationer samt Meningsskabende Værdiledelse.

Underviser: Connie Yilmaz, konsulent indenfor bl.a. ledelse, bestyrelsesarbejde og teamledelse

 

Formel ledelse

Ledelse af medarbejdere – større fokus på kerneopgaven samt øget motivation og trivsel

Med udgangspunkt i rapporten om ”Arbejdspladskultur i Folkekirken” fra 2018 tager workshoppen fat i nogle af konklusionerne fra rapporten om behovet for relations-skabende ledelse, fokus på kerneopgaven og behovet for værdibaseret ledelse.

Det er workshoppens mål at give dig inspiration og værktøjer til din daglige ledelse gennem tre nyere ledelsesteorier: Forebyggende ledelse, substantiel ledelse og meningsskabende værdiledelse.

Underviser: Connie Yilmaz, konsulent indenfor bl.a. ledelse, bestyrelsesarbejde og teamledelse

 

Bogføring og afstemning af løn kørt i FLØS v/ LAM

Den regnskabsmæssige bogføring af lønnen sker for en stor dels vedkommende automatisk via den lønbogføringsfil, som FLØS generer til regnskabssystemet. Så når man har oprettet og indberettet korrekt på medarbejderne i FLØS, behøver man i princippet ikke at spekulere på, om og hvordan det bliver korrekt bogført i regnskabssystemet. Her er forudsætningen naturligvis, at FLØS fungerer som det skal.

Ifølge god regnskabs- og revisionsskik skal kirkekassen jævnligt og periodisk udføre lønopfølgning, hvilket i regnskabsmæssig sammenhæng kan sammenfattes i begrebet lønafstemning. Lønafstemning bør foretages løbende og mindst en gang i kvartalet. En lønafstemning viser, hvordan de afholdte lønudgifter stemmer overens, når man sammenligner mellem regnskabet og e-Indkomst med FLØS som mellemstation.

Hvis der er afstemningsdifferencer, er det regnskabsførers opgave at afdække differencen og i de fleste tilfælde at rette fejlen. Og den store udfordring er at finde årsagen til fejlen, for kun derved kan man rette fejlen på korrekt vis.

Workshoppens fokusområde er netop, hvordan finder man fejlkilden til en eventuel løndifference. Og hvad man eventuelt skal gøre for at rette op på differencen.

Underviser: Thomas Oddershede, Landsforeningen af Menighedsråd

 

Læs og forstå et kirkeregnskab v/ Henrik Kristoffersen 

Kurset henvender sig til alle kordegne, der har en interesse i at blive bedre til læse, forstå og fremlægge et kirkeregnskab. Hvad enten man har bogføring i sin stilling eller bare gerne vil være lidt klogere på kirkens økonomi, guider Henrik dig gennem kirkeregnskabets mysterier.

Hvilke nøgletal bør man hæfte sig ved? Hvad betyder tallene på side 2 i kvartalsregnskabet? Hvilken betydning for årsregnskabet har ”anlægsskemaet”? Eller vigtigheden af periodisering, adskillelse af drift og anlæg og forståelsen heraf. Ingen spørgsmål er pinlige eller forkerte denne eftermiddag.

Underviser: Henrik Kristoffersen, formand for Danmarks Kordegneforening

 

Den nye Ferieaftale v/Christa Hector Knudsen, Kirkeministeriet

Feriereglerne for langt de fl este ansatte på statens – og dermed også på folkekirkens – område er reguleret i Ferieaftalen. I forbindelse med OK18 blev det besluttet, at de principper for optjening og afholdelse af ferie, som blev besluttet med den nye ferielov, skulle implementeres i en ny Ferieaftale. Workshoppen vil koncentrere sig om aftalens principper for optjening og afholdelse af ferie med fokus på de ændringer, det måtte betyde for såvel arbejdsgivere som arbejdstagere.

Underviser: Christa Hector Knudsen, Specialkonsulent, Kirkeministeriet

 

Torsdag

Niels Krøjgaard: Nonverbal kommunikation

At være en del af et fællesskab, stiller ikke bare krav til ens evne til udtrykke sig mundtligt og skriftligt, når man kommunikerer med kolleger, menighedsråd og borgere. Ens kropssprog er også i spil!

Niels Krøjgaard indleder med et kort show som psykologisk entertainer, hvor deltagerne får lov til både at grine og forundres, som de aldrig har oplevet det før. Herefter tager Niels Krøjgaard deltagerne med ind i den amerikanske psykolog Paul Ekmans forskning i følelser, og hvordan de manifesterer sig i ansigtet.

Niels Krøjgaard underviser bl.a. hos Rigspolitiet og Politiskolen, hvor nogle af landets bedste efterforskere bruger hans viden i forbindelse med afhøring af kriminelle m.m. Niels Krøjgaard har adgang til den nyeste forskning indenfor feltet, og hans viden kan blive din viden. Foredraget tager udgangspunkt i evidensbaseret videnskab og giver deltagerne teoretisk viden kombineret med praktiske værktøjer. Alt serveres på indlevende, letforståelig – og ikke mindst underholdende – facon.

Niels Krøjgaard er psykologisk entertainer, en slags moderne Sherlock Holmes, der aflæser, tolker og koder de signaler vi mennesker udsender i vores nonverbale kommunikation; vores kropssprog, blik og ansigtsmimik.

Hans evner og ekspertise indenfor at gennemskue troværdighed og bedrag har gjort ham til samarbejdspartner for bl.a. Rigspolitiet, PET og Politiskolen, ligesom han har afviklet foredrag og workshops i en lang række virksomheder.

Tilmeld dig her